Penghantaran dan Bayaran Balik

1. Penghantaran

1.1 Pelanggan hendaklah bertanggungjawab untuk menyerahkan maklumat yang betul dan tepat berkaitan dengan penghantaran Produk, termasuk nama dan alamat untuk penghantaran, seperti yang diperlukan untuk diisi di Tapak.

1.2 Rilax menyasarkan untuk menghantar pesanan anda dalam masa 2-7 hari, pada masa Pesanan Pelanggan yang mungkin dikemas kini selepas Pengesahan Pesanan. Rilax tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dan tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang kerugian, liabiliti, kos, kerosakan, caj atau perbelanjaan yang timbul daripada sebarang penghantaran lewat tidak dalam masa yang dinyatakan.

1.3 Pelanggan hendaklah memeriksa Produk semasa penghantaran untuk sebarang kerosakan, kecacatan atau kerosakan yang jelas. Jika Pelanggan mendapati apa-apa kerosakan, kecacatan atau kerosakan yang jelas dan ingin mendapatkan penggantian, Pelanggan mesti mematuhi Klausa 2 dan 3 di bawah.

2. Pemulangan Barangan Yang Dijual

2.1 Barangan boleh dipulangkan dalam masa 60 hari dari tarikh invois Produk mengikut polisi penggantian yang dinyatakan dalam klausa 3 di sini di lokasi yang dinyatakan seperti dalam invois Rilax dengan syarat bahawa

(a) Produk mestilah belum dibuka dan hendaklah dalam keadaan boleh dijual semula yang baik bersama-sama dengan semua manual dan item lain yang disertakan dalam Produk. Pembungkusan produk yang telah dibuka hendaklah dianggap telah digunakan dan tidak layak untuk dipulangkan; dan

(b) Pelanggan hendaklah memberitahu Rilax secara bertulis dalam masa dua hari bekerja dari tarikh penerimaan Produk.

Dalam semua keadaan lain, Produk hendaklah dianggap telah diterima oleh Pelanggan sebagai dalam keadaan baik dan menurut Terma dan Syarat ini. Pelanggan tidak berhak untuk menahan pembayaran Produk (jika ada) semasa sebarang tuntutan sedang disiasat oleh Rilax.

2.2 Tarikh penerimaan hendaklah seperti yang ditunjukkan pada baucar penghantaran yang ditandatangani oleh Pelanggan atau wakilnya semasa menerima Produk.

2.3 Setelah menerima pemberitahuan Pelanggan seperti dalam Klausa 2.1(b) di atas, Rilax hendaklah menghubungi Pelanggan melalui telefon atau e-mel untuk mengesahkan sama ada Produk tersebut layak untuk dipulangkan di bawah syarat yang dinyatakan dalam Klausa (a) di atas.

2.4 Sekiranya Produk layak untuk dipulangkan, Rilax akan memaklumkan kepada Pelanggan nombor rujukan khusus berserta alamatnya untuk Produk dipulangkan.

2.5 Pelanggan hendaklah, dengan kos mereka sendiri, menghantar Produk ke alamat yang diberikan oleh Rilax.

3. Polisi Penggantian

3.1 Rilax berhak untuk menggantikan keseluruhan Produk atau mana-mana bahagian atau bahagiannya yang mungkin didapati rosak atau memerlukan penyiasatan walaupun hanya sebahagian daripada Produk yang rosak atau memerlukan penyiasatan dan tidak akan menerima sebarang Produk yang dipulangkan daripada Pelanggan jika terdapat ketidakpatuhan Klausa 2.1 di atas.

3.2 Rilax, dalam melaksanakan penggantian tersebut, tidak mempunyai kewajipan untuk menggantikan Produk atau mana-mana bahagiannya dengan produk yang sama dalam semua aspek dengan Produk yang rosak. Melainkan undang-undang tempatan menentukan sebaliknya, Rilax berhak untuk membekalkan Produk yang serupa dengan spesifikasi Produk yang rosak. Rilax hendaklah memastikan bahawa mana-mana Produk atau bahagiannya yang digunakan sebagai pengganti hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya spesifikasi yang setara dengan Produk yang rosak atau bahagiannya. Rilax berhak untuk membekalkan Produk atau bahagiannya yang dikilangkan oleh sesiapa sahaja yang difikirkannya sesuai, dari semasa ke semasa.

3.3 Produk atau mana-mana bahagian atau bahagiannya yang diganti atau dikeluarkan hendaklah menjadi hak milik Rilax atau pengilang, mengikut mana-mana yang berkenaan.

3.4 Untuk mengelakkan keraguan, peruntukan Terma dan Syarat ini hendaklah digunakan untuk semua penggantian mana-mana bahagian atau bahagian Produk yang dibuat oleh Rilax.

4. Bayaran balik

4.1 Sentiasa tertakluk kepada Terma dan Syarat, Rilax akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat bayaran balik (jika ada) melalui portal pembayaran yang sama yang Pelanggan membuat pembayaran untuk Produk di Tapak. Sebarang yuran yang dikenakan oleh portal pembayaran akan ditolak daripada jumlah yang perlu dibayar. Rilax berhak untuk mengeluarkan bayaran terus kepada Pelanggan sebagai alternatif. Rilax mempunyai pilihan untuk menawarkan bayaran balik kepada Pelanggan dengan mengkreditkan Akaun Pelanggan di tapak.